1. ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS
  UAB „Mutato nomini“ (toliau tekste, Bendrovė) yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri
  užtikrina, kad asmens duomenys Bendrovėje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens
  duomenų apsaugos reikalavimų.
  Informacija apie Bendrovę: UAB „Mutato nomini“, juridinio asmens kodas 304724738, Saulėtekio al. 15-1,
  Vilnius, Lietuva. Interneto svetainės adresas www.getfunded.lt, el. paštas labas@getfunded.lt, tel.
  +37067862966.
  Asmens duomenų tvarkymo taisyklės parengtos vadovaujantis 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir
  Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių
  duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
  (toliau tekste, BDAR).
  Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse pateikiama informacija apie asmens duomenų tvarkymo Bendrovėje
  tikslus, teisėtumo sąlygas, Bendrovės tvarkomus asmens duomenis, jų kilmę, saugojimo terminus, teikimo
  tikslus, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką, duomenų gavėjus.

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO BENDROVĖJE TIKSLAI IR TEISĖTO TVARKYMO SĄLYGOS
  Bendrovė, veikdama kaip duomenų valdytoja, Jūsų, kaip duomenų subjekto, asmens duomenis tvarko šiaisn tikslais:
 • Paslaugų teikimo sutarties sudarymui ir vykdymui (Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas –
  2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų
  apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama
  Direktyva 95/46/EB nustatytų sąlygų, 6 straipsnio 1 dalies b) punktas):
  1. Paslaugų teikimo sutarties sudarymui;
  2. kitų pagal sudaromas Paslaugų teikimo sutartis prisiimtų įsipareigojimų vykdymui.

 • kitų sutarčių sudarymui ir vykdymui (Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – 2016-04-27
  dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos
  tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva
  95/46/EB nustatytų sąlygų, 6 straipsnio 1 dalies b) punktas):
  1. kitų sutarčių sudarymui;
  2. kitų įsipareigojimų pagal sudaromas sutartis vykdymui.

 • tiesioginės rinkodaros tikslu (Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – 2016-04-27 dienos
  Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant
  asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
  nustatytų sąlygų, 6 straipsnio 1 dalies a) punktas):
  1. pasiūlymų, naujienlaiškių apie paslaugas teikimui.

 1. BENDROVĖJE TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR JŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Bendrovė Paslaugų teikimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu tvarko šiuos duomenų subjekto asmens duomenis:

 1. vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, mobilaus ar fiksuoto ryšio telefono numerį;

 2. asmenų, kurie yra įgalioti atstovauti juridiniam asmeniui jo santykiuose su trečiosiomis šalimis,
  taip pat asmenų, kurie dalyvauja atliekant juridinio asmens administravimo, priežiūros ir/ar
  kontrolės darbus, vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, mobilaus ar fiksuoto ryšio telefono numerį;
 3. kartu su mokėjimu perduodam1 informacij1/finansinius duomenis (mokėjimo sąskaitos numeris, operacijos suma)

Bendrovė kitų sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu tvarko šiuos duomenų subjekto duomenis:

 1. asmenų, kurie yra įgalioti atstovauti juridiniam asmeniui jo santykiuose su trečiosiomis šalimis,
  taip pat asmenų, kurie dalyvauja atliekant juridinio asmens administravimo, priežiūros ir/ar
  kontrolės darbus, vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, mobilaus ar fiksuoto ryšio telefono numerį.

Bendrovė rinkodaros tikslu tvarkos šiuos duomenų subjekto asmens duomenis:

 1. elektroninio pašto adresą, mobilaus ar fiksuoto ryšio telefono numerį.

Bendrovė tvarko asmens duomenis, kuriuos duomenų subjektas savanoriškai pateikia Bendrovei paprastu paštu, registruotu paštu, elektroniniu paštu, telefonu, tiesiogiai atvykęs į Bendrovės paslaugų teikimo vietą arba interneto svetainėje www.getfunded.lt.
Duomenų subjekto asmens duomenys Paslaugų teikimo sutarties ir/ar kitos sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu ir 10 metų nuo sutarties pasibaigimo. Pasibaigus dokumento, kuriame šie duomenys yra nurodyti, saugojimo terminui, priimamas sprendimas dėl jo sunaikinimo ir dokumentas sunaikinamas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Nuolat saugomi dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, perduodami saugoti valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Duomenų subjekto asmens duomenys
tiesioginės rinkodaros tikslais saugomi 3 metus arba trumpiau, jei gaunamas Duomenų subjekto prašymas atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus

Bendrovė, veikdama kaip duomenų tvarkytoja, asmens duomenis saugo duomenų valdytojų nustatytą terminą.

 1. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

Iš Jūsų, kaip duomenų subjekto, gaunama informacija administruojama ir naudojama tik Asmens duomenų
tvarkymo taisyklėse nurodytiems tikslams pasiekti.

Iš Jūsų, kaip duomenų subjekto, gaunama informacija negali būti be teisėto pagrindo atskleidžiama
trečiosioms šalims, išskyrus asmenis, kurie dalyvauja ar bet kokia forma prisideda prie duomenų subjekto
užsakytų paslaugų vykdymo ar suteikimo. Duomenų subjekto asmens duomenys taip pat gali būti
perduodami duomenų tvarkytojams ar bendriesiems duomenų valdytojams, su kuriais Bendrovė yra sudariusi
Asmens duomenų tvarkymo ar kitas sutartis, kuriose aptariami Asmens duomenų tvarkymo ir jų saugumo
reikalavimai. Tokiu atveju, teisinė atsakomybė dėl Asmens duomenų tvarkymo pažeidimo ar nuostolių tenka
už pažeidimą ar žalą atsakingam duomenų tvarkytojui ar duomenų valdytojui. Kitais atvejais, asmens
duomenys trečiosioms šalims gali būti atskleidžiami tik tuo atveju, kuomet tai numato ar įpareigoja teisės
aktai. Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami viešojo administravimo ir teisėsaugos institucijoms,
kai tokia pareiga Bendrovei įtvirtinta teisės aktuose.

 1. MOKĖJIMAI

Mokėjimai atliekami per Stripe mokėjimo sistemą. Bendrovė netvarko Jūsų mokėjimo duomenų – Jūs mokėjimo duomenis pats pateikiate mokėjimo sistemai, kuri tvarko juos pagal šios sistemos Privatumo politiką. Mes gauname informaciją apie Jūsų atliktą mokėjimą iš mokėjimo sistemos Stripe.
Daugiau informacijos galite Stripe Privatumo politikoje: https://stripe.com/en-lt/privacy ir Stripe saugumo priemonėse: https://stripe.com/docs/security/stripe.

 1. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę kreiptis į Bendrovę dėl klausimų, susijusių Jūsų asmens duomenų tvarkymu, t. y. turite šias teises:

 1. teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
 2. teisę susipažinti su duomenimis;
 3. teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
 4. teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
 5. teisę apriboti duomenų tvarkymą;
 6. teisę į duomenų perkeliamumą (kai duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis);
 7. teisę reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.

Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo į Bendrovę duomenų subjektas turi teisę žodžiu arba
raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu labas@getfunded.lt. Jeigu dėl duomenų
subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi žodžiu ar prašymas pateiktas raštu asmeniškai, duomenų subjektas
turi patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, duomenų
subjekto teisės nebus įgyvendinamos.

Kreipiantis raštu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, rekomenduojama pateikti šios formos prašymą.

Bendrovė, gavusi duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo,
pateikia duomenų subjektui informaciją apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus
vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą duomenų subjektas informuojamas apie tai, nurodant
vėlavimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 1. SLAPUKŲ POLITIKA

Slapukai (angl. cookies) – tai tekstinė informacija, kurią tinklapis persiunčia į interneto naršyklės slapukų
failą esantį lankytojo/naudotojo kompiuterio kietajame diske.

Savo sutikimą naudoti slapukus, lankytojas/naudotojas gali atšaukti pakeisdamas savo interneto naršyklės
nustatymus ir ištrindamas įrašytus slapukus. Atkreipiame dėmesį, kad atlikus šiuos veiksmus, kai kurios
interneto svetainės funkcijos gali dalinai arba visiškai nebeveikti bei būti neprieinamos.

Daugiau informacijos apie slapukus ir jų naudojimą galite rasti interneto svetainėje
www.allaboutcookies.org. Šioje interneto svetainėje taip pat pateikiama informacija, kaip pašalinti slapukus
iš lankytojo/naudotojo įrenginio.

Slapukų tipai:

 • Būtinieji slapukai – tai slapukai būtini tam, kad lankytojas/naudotojas galėtų naršyti interneto svetainę ir naudotis jos funkcijomis (pavyzdžiui, prieiga prie saugių interneto svetainės sričių).
 • Statistiniai slapukai – tai slapukai naudojami analizuojant interneto svetainės lankomumo statistiką. Surinkta informacija yra bendrinė ir nėra individualizuota.
 • Funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie įrašo informaciją apie lankytojo/naudotojo pasirinkimus ir leidžia pritaikyti interneto svetainės naudojimą pagal jo poreikius.
 • Rinkodaros slapukai – tai slapukai, kuriais fiksuojami apsilankymai interneto svetainėje, jos puslapiuose ir nuorodose. Naudojant rinkodaros slapukus surinkta informacija padeda svetainės lankytojui pateikti jį labiausiai dominančią reklamą.
  • Interneto svetainėje www.getfunded.lt naudojami slapukai:

   Slapuko pavadinimas Slapuko aprašymas Slapuko galiojimo laikas
   test_cookie 1 diena
   AnalyticsSyncHystory Būtinasis slapukas, naudojamas sinchronizacijai su trečiosios šalies analizės paslauga 29 dienos
   CookieConsent Šio būtinojo slapuko tikslas yra patikrinti, ar lankytojas/naudotojas yra davęs sutikimą naudoti slapukus 1 metai
   Li_gc Būtinasis slapukas, kuris išsaugo lankytojo/naudotojo sutikimo dėl slapuko būseną dabartiniam domenui 2 metai
   store_notice[notice id] Būtinasis slapukas, kuris leidžia lankytojui/naudotojui atsisakyti pranešimo apie platformą Sesija
   tk_ai Būtinasis slapukas, kuris saugo anoniniminio lankytojo/naudotojo ID Sesija
   wc_cart_hash_# Būtinasis slapukas, kuris saugo paslaugų krepšelio turinį Persistent
   wc_fragments Turinio valdymo sistemos būtinasis slapukas, reikalingas užtikrinti sklandų interneto svetainės veikimą ir leidžia atpažinti lankytoją/naudotoją svetainėje. Sesija
   wc_fragments_# Turinio valdymo sistemos būtinasis slapukas, reikalingas užtikrinti sklandų interneto svetainės veikimą ir leidžia atpažinti lankytoją/naudotoją svetainėje. Sesija
   Woocommerce_cart_hash_# Būtinasis slapukas, kuris saugo paslaugų krepšelio turinį Sesija
   Woocommerce_dismissed_suggestions__[context] Būtinasis slapukas, kuris skirtas pasiūlymų atmetų skaičiui (jei įjungtas) 30 dienos
   Woocommerce_items_in_cart Būtinasis slapukas, kuris padeda įskiepiui „WooCommerce“ nustatyti, kada keičiasi krepšelio turinys/duomenys Sesija
   Woocommerce_recently_viewed Būtinasis slapukas, kuris igalina naujausių peržiūrėtų paslaugų valdiklį Sesija
   Woocommerce_snooze_suggestions__[suggestion] Būtinasis slapukas, kuris leidžia informacijos suvestinės naudotojams atsisakyti platformos pasiūlymų (jei įjungta) 2 dienos
   WordPress_{hash} Būtinasis naudotojo/lankytojo paskyros „secure ID“ slapukas, naudojamas paskyros saugumui Sesija
   wordpress_logged_in_[hash] Būtinasis slapukas, skirtas atpažinti prisijungusį lankytoją/naudotoją sesijos metu Sesija
   Wp-postpass_{hash} Būtinasis slapukas, naudojamas seansui palaikyti, jei įrašas apsaugotas slaptažodži 10 dienos
   Wp-saving-post Būtinasis slapukas, naudojamas stebėti, ar šiuo metu redaguojamame įraše yra išsaugotas įrašas 1 diena
   wp-settings-{UID} Būtinasis slapukas, kuris išsaugo konkrečius lankytojo/naudotojo pasirinkimus puslapyje Sesija
   wp-settings-time-{UID} Būtinasis slapukas, kuris išsaugo konkrečius lankytojo/naudotojo pasirinkimus puslapyje Sesija
   __cfruid Funkcinis slapukas, skirtas palaikyti „Cloudflare Rate Limiting“ produktus Sesija
   __cfwaitingroom Funkcinis „Cloudfare“ slapukas, suteikiantis stebėti lankytoją/naudotoją, patenkantį į svetainės lankytojo kambarį 1 diena
   _cfuvid Funkcinis „Cloudfare“ slapukas, skirtas identifikuoti skirtingus lankytojus/naudotojus, kurie naudojasi bendru IP adresu, ir taikant saugumo nustatymus lankytojų/naudotojų bazei Sesija
   cf_chl_rc_i, cf_chl_rc_ni Funkcinis „Cloudfare“ slapukas, skirtas apkrovos balansavimui, interneto svetainės turinio pateikimui ir DNS ryšio aptarnavimui interneto svetainės valdytojui 1 diena
   GF_last_active_project Funkcinis slapukas, kuriame saugomas paskutinis aktyvus paskyros veiksmas Sesija
   PHPSESSID Funkcinis sesijos ID slapukas, naudojamas interneto svetainės funkcionalumui užtikrinti (pvz. grįžimas atgal į paskutinę sąrašo vietą) Sesija
   redirect_current_url Funkcinis slapukas, naudojamas nukreipimui į interneto svetainę Sesija
   simplefavorites Funkcinis slapukas, kuris saugo duomenis lokaliai apie lankytojo/naudotojo pasižymėtus straipsnius 30 dienos
   wordpress_sec Funkcinis slapukas naudojamas lankytojo/naudotojo autentifikavimo informacijai saugoti Sesija
   wordpress_test_cookie Funkcinis slapukas naudojamas patikrinti ar naršyklė palaiko slapukų įrašymą Sesija
   __rtbhouse.lid Statistinis slapukas renka informaciją apie lankytojų/naudotojų elgesį keliose svetainėse Sesija
   _ga 399 dienos
   _ga_# 399 dienos
   _ga_<container-id> Statistinis slapukas naudojamas siekiant išlaikyti seanso būseną 2 metai
   _gid 1 diena
   IDE Statistinis slapukas, naudojamas naudotojų stebėjimo ir reklamų taikymo tikslais 1 metai
   pagead/1p-user-list/# Statistinio slapuko tikslas nustatyti, ar lankytojas/naudotojas domisi konkrečiais produktais ar įvykiais keliose svetainėse ir nustato, kaip vartotojas naršo tarp svetainių Sesija
   test_cookie Statistinio slapuko tikslas nustatyti, ar naudotojo/lankytojo naršyklė palaiko slapukus 1 diena
   _dc_gtm_UA-# „Google Tag Manager“ statistinis slapukas, naudojamas \”Google Analytics\” žymos valdymui 1 diena
   _ga, _ga#, _ga [hash] Statistinis Google Analytics slapukas, kuris užregistruoja unikalų ID, kuris naudojamas generuoti statistinei informacijai apie tai, kad lankytojas naudoja svetainę 2 metai
   _gat Statistinis slapukas naudojamas „Google Analytics\” siekiant riboti užklausų dažnumą Sesija
   _gid Statistinis Google Analytics slapukas, kuris užregistruoja unikalų ID, kuris naudojamas generuoti statistinei informacijai apie tai, kad lankytojas naudoja svetainę 1 diena
   collect Statistinis slapukas, naudojamas „Google Analytics“ duomenų apie lankytojo/naudotojo įrenginį ir elgseną siuntimui Sesija
   gtm_cart Statistinis slapukas. Pridėjimo į krepšelį klaida Sesija
   Gtm_list Statistinis slapukas Sesija
   utm Statistinis Google Analytics slapukas slapukas, skirtas identifikuoti, iš kur atėjo lankytojas/naudotojas 3 mėnesiai
   pagead/landing Sesija
   _fbc „Facebook“ slapukas, siekiantis atpažinti iš kokios reklamos kampanijos atvyko lankytojas/naudotojas 3 mėnesiai
   _fbp „Facebook“ reklamavimo tikslais naudojamas rinkodaros slapukas 3 mėnesiai
   fr „Facebook“ slapukas, skirtas „Facebook“ svetainėje rodomai reklamai, net ir neregistruotiems lankytojams/naudotojams 3 mėnesiai
   _fbp 3 mėnesiai
   _gcl_au „Google AdSense“ rinkodaros slapukas, skirtas išsaugoti ir stebėti pakeitimus 3 mėnesiai
   mailerlite:webform:shown Mailelite rinkodaros slapukas, nustatantis, ar interneto svetainės lankytojas/naudotojas matė iššokantį langą, ar ne, ir kada vėl rodyti iššokantį langą, atsižvelgiant į nustatymus Sesija
   ml_guid Mailerlite rinkodaros slapukas registruoja lankytojo/naudotojo elgesį ir naršymą interneto svetainėje bei bet kokią sąveiką su aktyviomis kampanijomis. Tai naudojama reklamai optimizuoti ir efektyviam pakartotiniam taikymui Sesija
   ads/ga-audiences „Google AdWords“ naudojamas pakartotinai pasiekti lankytojus, atsižvelgiant į lankytojo/naudotojo elgesį internete Sesija
   pagead/landing Rinkodaros slapukas renka duomenis apie lankytojų/naudotojų elgesį iš kelių svetainių, kad būtų galima pateikti aktualesnę reklamą – tai taip pat leidžia svetainei apriboti, kiek kartų jiems bus rodoma ta pati reklama Sesija
   Bcookie „LinkedIn“ rinkodaros slapukas 1 metai
   lidc „LinkedIn“ rinkodaros slapukas, skirtas duomenų centro pasirinkimui optimizuoti 1 diena
   UserMatchHistory Rinkodaros slapukas, skirtas „LinkedIn“ reklamos analitikai 3 mėnesiai
   A/N (6) 1 diena
   GF_avc Funkcininis slapukas skirtas saugoti informaciją apie peržiūrėtą skelbimą 1 diena
   GF_active_filter_tab Funkcinis slapukas skirtas UX pagerinti Sesija
 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Bendrovė pasilieka teisę keisti šią Privatumo politiką, todėl interneto svetainės lankytojų maloniai prašome
pasitikrinti, ar nepasikeitė Privatumo politika ir susipažinti su pakeistomis ir/ar naujomis Privatumo politikos
nuostatomis.