1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Paslaugų teikimo ir naudojimosi sąlygos (toliau – Taisyklės) – tai UAB „Mutato nomini“, juridinio asmens kodas 304724738, Saulėtekio al. 15-1, Vilnius, Lietuva (toliau – Bendrovė) Paslaugų teikimo sutarties ir Bendrovės interneto svetainėje www.getfunded.lt  (toliau – Interneto svetainė) esančios internetinės platformos (toliau – Platforma) naudojimosi sąlygų rinkinys (toliau – Taisyklės). 

1.2. Šiomis Taisyklėmis taip pat yra nustatomos Bendrovės bei Bendrovės Interneto platformos vartotojų (toliau – Vartotojas) teisės ir pareigos. Vartotojai – tai fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie naudojasi Platforma bei per ją teikiamomis paslaugomis. 

1.3. Bendrovė, Platformos pagalba, suteikia Vartotojams virtualią erdvę, kuri yra skirta finansavimo priemonių paieškai. Naudodamasis Platforma, Vartotojas įgyja teisę naudotis šiais įrankiais:

1.3.1. Vartotojui tinkamų finansavimų priemonių paieška (galimybė naudotis finansavimo priemonių paieškos įrankiu/filtru);

1.3.2. Vartotojui tinkamų finansavimo priemonių žymėjimas (informacijos išsaugojimas);

1.3.3. Vartotojui tinkamų finansavimo priemonių įgyvendinimo eigos stebėsena;

1.3.4. naujienlaiškių apie Vartotojo stebimas ir/ar Vartotojui potencialiai tinkamas finansavimo priemones gavimas (gavus atskirą Vartotojo sutikimą);

1.3.5. konsultacijų dėl finansavimo priemonių teikimas Vartotojui (už papildomą mokestį). 

1.4. Vartotojas sudaro su Bendrove Paslaugų teikimo sutartį užpildydamas Interneto svetainėje pateikiamą registracijos formą ir patvirtindamas susipažinimą bei sutikimą su Taisyklėmis.  

1.5. Bendrovė pasilieka teisę periodiškai keisti, atnaujinti ar papildyti Taisykles, todėl Vartotojas turi pareigą susipažinti su naujausia Taisyklių versija, kuri yra skelbiama Interneto svetainėje. Bendrovė įsipareigoja informuoti Vartotojus apie atliktus Taisyklių pakeitimus. Informacija apie tai, jog yra atlikti Taisyklių pakeitimai, yra skelbiama Interneto svetainėje. Bendrovei Interneto svetainėje paskelbus apie Taisyklių pakeitimus ir Vartotojui toliau tęsiant veiklą Platformoje, yra laikoma, kad Vartotojas yra tinkamai susipažinęs su nauja Taisyklių redakcija ir šiais konkliudentiniais veiksmais su ja sutiko. 

1.7. Vartotojas, norėdamas susisiekti su Bendrove, gali kreiptis į Bendrovę elektroninio pašto adresu labas@getfunded.lt.  

1.8. Visos teisės į Platformoje esantį turinį, įskaitant, bet neapsiribojant, informaciją, prekių ženklus ir kita, priklauso Bendrovei ir yra saugomos nuosavybės ir, be kita ko, intelektinės nuosavybės teisėmis. Joks Platformoje esantis turinys ar kitokia informacija be Bendrovės aiškiai išreikšto išankstinio rašytinio sutikimo ar leidimo negali būti kopijuojamas, atgaminamas, skelbiamas, padaromas viešai prieinamu, platinamas ar kitaip juo disponuojama.

2. ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Vartotojas turi teisę naudotis Platformą sumokėjęs mokestį už paslaugas. 

2.2. Vartotojas naudodamasis Platforma įsipareigoja:

2.2.1. nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei Bendrovės ir/ar trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant, bet neapsiribojant, teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą ir kt.;

2.2.2. neatlikti jokių veiksmų, kurie prieštarauja taikytiniems teisės aktams, gerai moralei ar pažeidžia Bendrovės ir/ar trečiųjų asmenų teises, įskaitant, bet neapsiribojant:

2.2.2.1. nenaudoti Bendrovės Platformos tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Bendrovės teikiamų paslaugų tinkamam veikimui, Bendrovės reputacijai ir įvaizdžiui, Bendrovės programinei ir techninei įrangai, serverio saugumui, vientisumui ar riboti Bendrovės galimybes tinkamai teikti bet kokias paslaugas kitiems asmenims, ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Bendrovės teikiamomis Paslaugomis;

2.2.2.2. nenaudoti Platformos veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kurių asmenų teisėms ir interesams ar jų turtui,  atlikti; 

2.2.2.3. saugoti ir neatskleisti Vartotojo prisijungimo vardo ir slaptažodžio (jei tokie Vartotojui suteikti) tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Vartotojas įgaliojo atstovauti Vartotoją naudojantis Bendrovės Paslaugomis. Vartotojas įsipareigoja nedelsdamas el. paštu pranešti Bendrovei, jei Vartotojo el. paštas ir/ar slaptažodis, kurie reikalingi naudotis Bendrovės Platforma, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims.

2.3. Naudodamasis Platforma, Vartotojas patvirtina, kad jis:

2.3.1. yra veiksnus, ne mažiau kaip 16 metų sulaukęs fizinis asmuo ir/ar teisėtai atstovaujantis juridiniam asmeniui ir/ar kitiems tretiesiems asmenims, kurių vardu veikia, turintis visus įgaliojimus ir teises atlikti atitinkamus veiksmus Platformoje;

2.3.2. supranta ir sutinka, kad Vartotojui sutikus su šiomis Taisyklėmis tarp Vartotojo ir Bendrovės yra sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;

2.3.3. supranta ir sutinka, kad tuo atveju jei Vartotojo prisijungimo vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Platforma, taps žinomi tretiesiems asmenims, Bendrovė neturės pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus Vartotojo vardo (el. pašto) ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti Vartotojo tapatybės;

2.3.4. supranta ir sutinka, kad Bendrovė tvarkys Vartotojo asmens duomenis vadovaudamasi asmens duomenų apsaugos teisės aktais, šiomis Taisyklėmis bei Bendrovės Privatumo politika;

2.3.5. supranta, kad finansavimo priemonių paieška ir pasirinkimas Vartotojui priklauso nuo Vartotojo statuso/rodiklių (apyvartos dydžio, darbuotojų skaičiaus ir kt.) bei finansavimo priemonių taikymo sąlygų. Todėl Vartotojas supranta, kad Bendrovė negali garantuoti, kad Vartotojas ras Platformoje jam tinkamą finansavimo priemonę. 

2.4. Bendrovė įsipareigoja suteikti Vartotojui, sumokėjusiam paslaugos mokestį, prieigą prie Platformos ir jos tinkamą funkcionavimą atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos rinkoje skelbiamas finansavimo priemones. Atsižvelgiant į tai, kad finansavimo priemonių pasiūla yra dinamiška/nuolat kintanti, Bendrovė neatsako už tam tikrų finansavimo priemonių, jų pokyčių savalaikį neatvaizdavimą Platformoje dėl sparčios rinkos sąlygų kaitos. 

2.5. Bendrovė turi teisę:

2.5.1. bet kada ir nepranešus Vartotojui keisti Platformą ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Vartotojas, pavadinimą ir/ar interneto domeną, kuriuo Interneto svetainė/Platforma pasiekiama;

2.5.2. apriboti ar laikinai nutraukti visų ar dalies Bendrovės Paslaugų per Platformą teikimą, jeigu:

2.5.2.1. Vartotojas nevykdo ar netinkamai vykdo šiose Taisyklėse prisiimtų įsipareigojimų ar (ir) nesilaiko nustatytų draudimų ar apribojimų;

2.5.2.2. Bendrovės nuomone, to reikalauja atliekami techninės priežiūros ir/ar Internetinės svetainės/Platformos atnaujinimo darbai;

2.5.2.3. to reikalauja kompetentingos valdžios institucijos arba tai būtina atlikti Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais;

2.5.2.4. tai yra reikalinga, siekiant apginti Bendrovės ir (ar) trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus;

2.5.2.5. Bendrovei nusprendus nebetęsti veiklos; 

2.5.2.6. kitais Taisyklėse nurodytais atvejais.

3. MOKESTIS UŽ PASLAUGAS

3.1. Vartotojas už naudojimąsi Platforma įsipareigoja mokėti mokestį už paslaugas (toliau – Prenumeratos mokestis). Prenumeratos mokestis, skelbiamas Interneto svetainėje, priklauso nuo įsigyjamo Prenumeratos plano. Prenumeratos mokestis pradedamas mokėti iškart prasidėjus Prenumeratos laikotarpiui. Elektroninės sąskaitos Prenumeratoriui pateikiamos Platformos priemonėmis.

3.2. Vartotojo sumokėtas Pernumeratos mokestis nėra grąžinamas, įskaitant, bet neapsiribojant atvejais, kai Vartotojas nesinaudoja Platforma apmokėtą laikotarpį ar jo dalį. 

3.3. Vartotojas už konsultaciją/as dėl finansavimo priemonių įsipareigoja mokėti konsultacijos mokestį, kuris skelbiamas Interneto svetainėje. 

3.3. Mokėjimai atliekami Vartotojo Interneto svetainėje pasirinktu mokėjimo metodu.

3.4. Vartotojo sumokėtas Prenumeratos mokestis nėra grąžinamas tuo atveju, jeigu Vartotojas faktiškai nesinaudoja Platforma apmokėtą laikotarpį ar jo dalį.

3.5. Vartotojui suteikiama nuolaida Prenumeratos mokesčiui per visą trumpiausią naudojimosi paslaugomis laikotarpį, jeigu jis sumokėdamas metinį Prenumeratos mokestį įsipareigoja naudotis Paslaugų tiekėjo paslaugomis vienerius metus ir yra paskirstoma sumažinant Prenumeratos mokesčio dydį visam trumpiausio naudojimosi paslaugomis laikotarpiui.

4. ASMENS DUOMENYS

4.1. Vartotojas yra informuojamas, kad paslaugų teikimo sutarties vykdymo tikslu (išskyrus atvejus, kai asmens duomenų tvarkymo reikalauja teisinės prievolės), Bendrovė, UAB „Mutato nomini“, juridinio asmens kodas 304724738, Saulėtekio al. 15-1, Vilnius, Lietuva. Interneto svetainės adresas www.getfunded.lt, el. paštas labas@getfunded.lt, tel. +37067862966, kaip duomenų valdytojas, tvarkys Vartotojo asmens duomenis. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB nustatytų sąlygų, 6 straipsnio 1 dalies b) punktas.

4.2. Vartotojas yra informuojamas, kad tiesioginės rinkodaros tikslu, gavus Vartotojo sutikimą, Bendrovė, UAB „Mutato nomini“, juridinio asmens kodas 304724738, Saulėtekio al. 15-1, Vilnius, Lietuva. Interneto svetainės adresas www.getfunded.lt, el. paštas labas@getfunded.lt, tel. +37067862966, kaip duomenų valdytojas, tvarkys Vartotojo asmens duomenis. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB nustatytų sąlygų, 6 straipsnio 1 dalies a) punktas.

4.3. Vartotojas patvirtina, kad yra informuotas, kad turi teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą; susipažinti su Bendrovės tvarkomais savo asmens duomenimis; reikalauti ištaisyti netikslius savo asmens duomenis ir papildyti neišsamius savo asmens duomenis; reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“); reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą; teisę į duomenų perkeliamumą; reikalauti, kad jo atžvilgiu nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamas sprendimas ir toks sprendimas būtų peržiūrėtas.

4.4. Vartotojas, manydamas, kad jo asmens duomenų teisės buvo pažeistos, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. 8 5 2127532, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt.

4.5. Bendrovė, siekdama užtikrinti tinkamą paslaugų teikimo sutarties vykdymą, turi teisę perduoti Vartotojo asmens duomenis Bendrovės nurodymu veikiantiems tretiesiems asmenims, teikiantiems informacinių technologijų, apskaitos ir kitas paslaugas. Bendrovė patvirtina, kad duomenų perdavimas vykdomas taikant saugumo priemones pagal atitinkamas sutarties su duomenų gavėjais.

4.6. Vartotojas prisiima visą atsakomybę dėl Bendrovei pateiktų asmens duomenų ir už dėl neteisėto tokių duomenų tvarkymo galinčius kilti Bendrovei nuostolius. Vartotojui nepateikus asmens duomenų, kurie yra būtini siekiant įvykdyti paslaugų teikimo sutartį, Bendrovė negalės įvykdyti paslaugų teikimo sutarties pilna apimtimi.

4.7. Bendrovė tvarko Vartotojo asmens duomenis ne ilgiau nei to reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

4.8. Detalesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą ir susijusias teises viešai skelbiama Bendrovės privatumo politikoje www.getfunded.lt. Vartotojas patvirtina, kad susipažino su  Privatumo politikos nuostatomis.

5. PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS

5.1. Paslaugų teikimo sutartis galioja visą paslaugų prenumeratos laikotarpį.

5.2. Paslaugų teikimo sutartis gali būti nutraukiama šalių susitarimu arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintais pagrindais ir tvarka. 

5.4. Vartotojas turi teisę nutraukti Paslaugų teikimo sutartį vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nepaisydamas to, kad Bendrovė jau pradėjo ją vykdyti, pranešdamas apie tai Bendrovei el. paštu labas@getfunded.lt prieš 7 dienas iki pageidaujamos Paslaugų teikimo sutarties nutraukimo dienos. Šiuo atveju Vartotojas įsipareigoja sumokėti Bendrovei kainos dalį, proporcingą faktiškai suteiktoms paslaugoms ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias Bendrovė, norėdama įvykdyti sutartį, padarė iki pranešimo apie Paslaugų teikimo sutarties nutraukimą gavimo iš Vartotojo momento. Jeigu nėra pasibaigęs nustatytas trumpiausias vienerių metų naudojimosi paslaugomis laikotarpis, Vartotojas turi sumokėti suteiktas nuolaidas ir atlyginti kitas Bendrovės išlaidas, kurias patyrė Bendrovė norėdama įvykdyti Paslaugų teikimo sutartį iki Paslaugų teikimo sutarties nutraukimo dienos.

5.5. Bendrovė turi teisę nutraukti Paslaugų teikimo sutartį vienašališkai, nesikreipdama į teismą, dėl svarbių priežasčių, pranešdama apie tai Vartotojui raštu prieš 7 dienas iki pageidaujamos Paslaugų teikimo sutarties nutraukimo dienos.

5.6. Nutraukus Paslaugų teikimo sutartį ar jai pasibaigus, Bendrovė ištrins/panaikins Vartotojo paskyrą.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

6.2. Visi tarp Bendrovės ir Vartotojo kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų būdu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6.3. Vartotojas, kuris yra ne verslo tikslais veikiantis fizinis asmuo, prašymą ir/ar skundą dėl Bendrovės veiklos ir paslaugų pirmiausia raštu privalo pateikti Bendrovei ir nurodyti savo reikalavimus. Tokius raštus prašome siųsti adresu labas@getfunded.lt. Nesutikdamas su Bendrovės atsakymu, Vartotojas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, interneto svetainė www.vvtat.lt, ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, adresu http://ec.europa.eu/odr/. Teisminiai ginčai yra nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

6.4. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Vartotojas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą sutartinių teisinių santykių tarp Vartotojo ir Bendrovės laiką.

6.5. Taisyklių paskelbimo diena: 2023-06-28